Tue, 30 May 2023


© Provided by Xinhua

© Provided by Xinhua

© Provided by Xinhua

© Provided by Xinhua

© Provided by Xinhua

© Provided by Xinhua

© Provided by Xinhua

© Provided by Xinhua

Planners: Wang Jianhua, Wang Changshan

Coordinators: Wu Wei, Ji Zhepeng

Photographers: Jiang Wenyao, Li Muzi, Wang Guansen

Visual designer: Cui Wen

Editors: Sun Ruibo, Li Muzi, Zhang Lei, Zhang Chencen, Du Juanjuan, Wu Huiwo, Zhou Jiayi, Liu Yun, Wang Yiou, Zhu Weixi, Sui Shangjun

More Kenya News

Access More

Sign up for Kenya News

a daily newsletter full of things to discuss over drinks.and the great thing is that it's on the house!